İnsan Kaynakları

1957 yılında faaliyete başlayan Makina Takım’ın kurumsallaşma yolculuğundaki en büyük adımı İNSAN'a yaptığı yatırımdır.

Makina Takım, vizyon ve hedeflerine ulaşırken yaşayacağı her türlü zorluğun üstesinden gelebilme koşulunun GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI olduğunu iyi bilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın temel amacı; Makina Takım’ın vizyon ve hedefleri doğrultusunda diğer bölümlerle uyum içinde, odağında başarı olan, çağdaş İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmektir. 

Bu amaç doğrultusunda İnsan Kaynağı Yönetimi olarak sorumluluklarımız arasında çalışma arkadaşlarımızı seçmek, geliştirmek, değerlendirmek, motivasyonlarını yükseltmek, aidiyet kazandırmak ve yönetmek gelmektedir. 

 

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI:

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olarak uygulamakta olduğumuz ücret politikamız; Yıldız Holding ücret politikasına bağlı adil, objektif, yüksek performansı teşvik eden, rekabetçi, cezbedici, ödüllendirici, motive edici ve elde tutmaya yönelik kriterler barındırmaktadır. Şirketimizde Yıldız Holding İş Ailesi Modeli üzerine kurulu objektif İş Ailesi Modeli kullanılmakta olup, organizasyondaki rolleri, temel sorumluluk örneklerini, performans göstergelerini, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri kapsamaktadır.  

İşletme içinde ödenecek ücret düzeyini saptamak, ücret yapısını oluşturmak ve bu verileri kullanarak iş görenlere emeğinin karşılığı olarak ödenecek ücreti belirlemek ana hedeflerimizdendir. Piyasa şartları, enflasyon oranı, sosyoekonomik gelir düzeyleri, sağlanan yan hak ve menfaatler değerlendirilerek ücret artış miktarı Yıldız Holding tarafından yıllık olarak belirlenir.

PERFORMANS YÖNETİM POLİTİKASI:

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olarak, Yıldız Holding performans yönetim sistemini kullanılmaktayız. Bu sistemin en önemli amacı çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır. Performans yönetimi ile şirketin geleceğe yönelik hedefleri ve stratejisine paralel olarak, şirket çalışanlarının bu hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Performans Yönetim Sisteminin şirketlerin gelişim ve büyümesine doğrudan etki eden interaktif bir süreç olması nedeniyle hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlaması hedeflenmektedir.


Çalışanlarımızın yöneticileri tarafından hedef, yetkinlik ve performanslarının değerlendirildiği bu sistemde başlıca hedefimiz çalışanları adil, sistematik, katılımcı ve ölçülebilir bir metotla değerlendirmek ve hedeflere ulaşılmasının yanı sıra kişisel gelişimlerini de desteklemektir. Çalışan tarafından kendi performansını, yapabileceklerini görebilmesi açısından işveren tarafından ise çalışanın değerlendirebilmesi yönünden önemli bir süreçtir. Bu amaçla performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi, Yedekleme Yönetimi, Ücret Yönetimi vb. insan kaynakları uygulanmalarında kullanılmaktadır.

Performans ve kariyer yönetimi sisteminin, hedef ve yetkinliklerin takip ve gelişimine yardımcı entegre bir sistem olması nedeniyle tüm çalışanlarımızı konfor alanlarından çıkartarak yüksek performansa teşvik etmesi beklenmektedir. Yüksek performans ve potansiyele sahip çalışanların Yetenek Havuzu’ na alınması ile Yıldız Gelişim Programı çerçevesinde geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olunur. Benzer şekilde performans ve potansiyeli yüksek olan yönetici adayı çalışanlar ve yeni yönetici olmuş çalışanlar Yönetici Geliştirme Programlarına alınarak, gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

ÖĞRENME VE GELİŞİM POLİTİKASI:

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın öğrenme ihtiyaçlarına uygun gelişim programları tasarlayarak, iş süreçleri ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak, yetenekleri tutundurabilecek, liderlik ve yönetsel becerilerini geliştirecek etkin öğrenme ve gelişim planları hazırlamak temel hedefimizdir.Gelişim görüşmeleri, mentorluk ve koçluk süreçlerimizle yüksek potansiyeli olan çalışanlarımıza gelişim noktalarında katkı sağlamaya çalışıyor ve onları yönetsel pozisyonlara hazırlamayı temel prensip kabul ediyoruz.

Dijital ve yenilikçi öğrenme yöntemleri esas alınarak bunu iş süreçlerimize dahil etmekte, online eğitim programlarıyla çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişmelerini desteklemeyi amaçlamaktayız. Türe özgü eğitim programlarını planlarken alternatifleri iyi değerlendirip, amaca en iyi hizmet edebilecek ve şirketimize uzun vadeli katkı sağlayacak içerikleri seçmekteyiz.

Son trendler takip edilerek, kişilerin ve organizasyonun gelecek ihtiyaçlarına odaklı planlamalar yaparak, kişilerin mesleki gelişim ve kariyer gelişim fırsatları göz önünde bulundurulmakta ve buna uygun içerikler hazırlanmaktadır. Yıldız Holdingin tüm şirketlerinde geçerli olan katalog eğitimleri için (sınıf - online) Yıldız Holding İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişim biriminden destek alarak süreçler birlikte yürütülmektedir.

Eğitim etkinliklerini değerlendirirken; kişiye kuruma ve yapılan işe ne kadar fayda sağladığını iyi analiz ederek, memnuniyet ölçümlemeleri yapmakta, bununla ilgili gerekli aksiyonları alarak gerekli raporlamaları yapmaktayız.

Öğrenme sürecinin yalnızca bireysel bir tecrübe olmaktan öte, öğrenme kültürünün tüm organizasyona yansımasını planlayarak  şirketi öğrenen organizasyon haline getirmek temel hedefimizdir.

YETENEK KAZANIM VE YÖNETİM POLİTİKASI:

Şirket olarak hedefimiz; yeni yetenekleri keşfetmek ve çalışanlarımızın var olan potansiyellerini ortaya çıkararak yetkin ve esnek bir organizasyon yapısı oluşturmaktır.

Yıldız Holding çatısı altında işveren markasına yönelik Genç Yetenek Programları ile yeni yetenekleri cezbetmek,

staj ile başlayıp iş imkanına dönüşen bir yetenek programıyla süreci devam ettirmek amaçlanmaktadır. Sektör özelinde ise üniversite işbirlikleri ve kariyer günleri ile şirketimizin iş kolu ve marka değerini genç yeteneklere tanıtmak hedefimizdir.

Yapılan kariyer görüşmeleri, performans ve potansiyel değerlendirmelerinden oluşturulan yetenek kodlarına göre potansiyeli ve performansı yüksek çalışanların yetenek havuzlarına alınması, kritik pozisyonların yedeklerinin yetenek havuzundaki çalışanlardan oluşturulması ve bu kodların terfi planlarına kaynak alınması hedeflenmektedir.

Yıldız Holdingin sunmuş olduğu kariyer fırsatlarıyla geleceğin yüksek performanslı çalışanları daha ileri taşıyacak olan Liderlik Yolculuğu Gelişim Programı başarımızı desteklenmektedir. Yetenek Yönetimi ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyelleri belirlenmekte, liderlik gelişim planlamaları yapılmakta, üst düzey roller için hazırlanacak yeteneklerin geliştirilmesi ve tutundurulması hedeflenmektedir.

360 derece değerlendirme sistemi ile çalışanların potansiyel ve yetkinlikleri ilgili farkındalıklarını artırıp kendilerini çok yönlü değerlendirmelerini sağlamakta, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmaktayız. Tüm çalışanlarımızın gelişime açık yönlerinin tespit edilerek gerekli gelişim aksiyonları ile motivasyonlarının arttırılması hedeflenmektedir.

ÖDÜLLENDİRME POLİTİKASI:

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olarak başarımızda pay sahibi çalışanlarımıza sunmuş oldukları fikirler ve katkılarından dolayı teşekkür etmek ve çalışanlarımızı ödüllendirmek temel hedefimizdir. Bunu yaparken kişilerin düşüncelerine saygılı, adil ve eşitlik ilkesini asla göz ardı etmeden, kişiden çok fikri önemseyen ve Yıldız Holding değerleri ile uyumlu ödüllendirme sistemimize çalışanlarımızı dahil etmek önceliğimizdir.

Her fikir değerlidir sözü ile Anlık Ödüllendirme, Akıl Küpü Önerisi ve İSG önerileri ile ilgili konularda ödüllendirmeler yapmaktayız. Sunulan yaratıcı çözüm önerileri ile; verimliliğimizi, sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi, iş gücü kapasitelerimizi ve kalite standartlarımızı gözden geçirerek süreçlerimize değer katacak tüm çözüm önerilerini yapmış olduğumuz işlere entegre etmek önceliğimizdir.

Ödüllendirmeye konu öneri ve görüşler değerlendirilirken; yenilikçi olması, teknolojik gelişmelere yakınlığı, maliyet ve finansal anlamdaki katkıları ile sektöre ve pazara olan yakınlığını göz önünde bulundurularak etkili çözüm önerileri sunabilmeyi ve karşılaşılan problemleri en aza indirgeyip, müşteri odaklı hizmet kalitesini artırabilmeyi amaç edinmekteyiz. 

Ödüllendirme Sistemini bir kültür meselesi kabul edip, şirket içerisinde yaygınlaştırarak farkındalığı artırmak ve çalışanlara öneri vermeyi teşvik etmek ve önerilerinin değerli olduğunu hissettirmek gelişim hedefimizdir.